Öğrenci Davranışları ve Yaptırımları

AREL DAV

1) Psikolojik Taciz ve YıpratmaÖğrenciler, Üniversite sınırları içerisinde, hangi gerekçeyle olursa olsun, diğer kişilerin ruh sağlığına zarar verecek tavır ve davranışlar içerisine giremez, başka kişileri bu yönde teşvik edemezler. Tehdit, sözlü saldırı, hakaret, yaşam ve hareket alanını kısıtlayıcı tavır ve davranışlar, topluluk içinde küçük düşürücü söz, eylem, tavır ve davranışlar,  psikolojik taciz ve yıpratma olarak kabul edilir ve bu tür tavır, davranış ve eylemde bulunanlar hakkında Disiplin Süreci işletilir.

 

2)İzinsiz Gözetleme ve Görüntüleme

Bir yandan hukuk kapsamındaki ilgili düzenlemeler, diğer yandan da etik anlayış gereği bireylerin birbirlerinin özel yaşamlarına saygı göstermeleri, özel yaşamın gizliliği ilkesine riayet etmeleri zorunluluğu vardır. Bu anlayıştan hareketle Üniversite öğrencilerinin, Üniversite sınırları içerisinde veya Üniversite sınırları dışında olsa bile İstanbul Arel Üniversitesi kimliğini kullanarak, izin almaksızın, başkalarının özel yaşam alanlarını gözetleme, görüntüleme ve görüntüleri paylaşıma, sunma öğrencilerin dersleri ve laboratuvar uygulamalarını görüntüleme ve bu görüntüleri izin almaksızın kayıt altına alma, paylaşıma sunma, hakları yoktur. Bu tür eylem ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin süreci işletilir.

 

3) Cinsel Tacizde Bulunma ya da İma Etme

Öğrencilerin, Üniversite sınırları içerisinde başka kişilere cinsel tacizde bulunmaları, tacize teşebbüs etmeleri, cinsel tacizi çağrıştıracak eylem, tavır ve davranışlar sergilemeleri yasaktır. Bu tür tavır, davranış ve eylemlere yönelen öğrenciler hakkında, herhangi bir şikâyet olması durumunda Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

4) Fiziksel Saldırı ve Zarar Verme

Hangi sebeple olursa olsun, öğrenci, Üniversite sınırları içerisinde başka kişilere fiziksel saldırıda bulunamaz, onları bedensel veya maddi açıdan zarara uğratamaz, saldırıya teşebbüs edemez veya başkalarını bu yönde kışkırtamaz ve yönlendiremez. Aykırı eylem ve davranışlara yönelen öğrenciler hakkında Disiplin Süreci işletilir.

 

5) Silah, Bıçak vb. Şiddet Amaçlı Alet Bulundurma

Öğrencilerin, İstanbul Arel Üniversitesi sınırları içerisinde, ruhsat almış olanlar da dâhil olmak üzere, ateşli silah, patlayıcı alet veya madde, bıçak vb. kesici alet bulundurmaları yasaktır. Aykırı davrananlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

6) Alkol, Uyuşturucu Madde ve Sigara Kullanımı

Üniversite öğrencileri Üniversiteye ait iç ve dış alanlarda alkollü içki ve bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde kullanamaz, bulunduramaz veya başkalarının kullanımına aracılık edemezler. Ayrıca iç mekânlarda yasal zorunluluk olmakla beraber öğrencilerin, Üniversitenin iç mekânlarında sigara kullanmaları yasak olup bu tür eylem ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin süreci işletilir.

 

7) Kumar Yasağı

Öğrencilerin, İstanbul Arel Üniversitesi sınırları içerisinde kumar oynamaları, oynatmaları ve ilişkili herhangi bir faaliyet veya organizasyon yapmaları yasak olup aykırı durumlarda disiplin süreci işletilir.

 

8) Haksız Kazanç Sağlama veya Hırsızlık

Öğrencilerin, kendilerine ait olmayan, Üniversitenin veya bir başka kişinin mülkiyetinde bulunan herhangi bir eşyayı, ne şekilde olursa olsun, haksız yere kendi mülkiyetlerine geçirmeleri, kendileriyle mülkiyet bağlantısı olmayan herhangi bir hizmet veya üründen izinsiz olarak maddi kazanç elde etmeleri, hırsızlık eylemi kapsamına girmekte olup bu tür eylem, tavır ve davranışlar sergileyen öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

9) Maddi Zarara Neden Olma

Öğrenciler, Üniversitenin fiziki olanaklarından, kaynaklarından, hizmet ve ürünlerinden belli kurallar ve koşullar doğrultusunda yararlanırlar. Söz konusu kural ve koşulları ihlal ederek, Üniversitenin olanaklarını, kaynak, hizmet ve ürünlerini kötüye kullanan, suiistimal eden (yazılımların izinsiz kopyalanarak başkalarıyla paylaşılması, başka kişilerin şifreleri kullanılarak erişim sağlanması, başka kişilerin iletişimini engelleyecek eylemlerde bulunulması, Üniversitenin bilgisayar ortamından müstehcen yayın yapılması, belge paylaşımı, web sayfalarının izinsiz kullanımı veya yönlendirilmesi, Üniversiteye ait sanal içeriğin izinsiz kullanımı veya paylaşımı  vb.), Üniversiteyi her ne şekilde olursa olsun bilerek ve kasıtlı olarak maddi zarara uğratan öğrenciler hakkında  Disiplin Süreci işletilir.

 

10) Üniversitenin Adının İzinsiz Kullanımı

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri, Üniversitenin yetkili birimlerinin izni olmaksızın, hangi amaçla ve hangi nedenle olursa olsun, Üniversitenin adını, amblemini, logosunu, mührünü kullanamazlar. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında Disiplin Süreci işletilir.

 

11) Etkinlikleri Aksatma, Engelleme veya Uyumsuzluk Gösterme

Öğrencilerin, Üniversite sınırları içerisinde, yetkili birimlerin onayı alınarak gerçekleştirilen etkinlikleri, organizasyonları, çalışmaları engelleme amaçlı eylem ve davranışlar sergilemeleri, engellemeye yönelik girişimlerde bulunmaları, aksatmaları, katılım ve etkin rol almaları için üniversitenin yetkili birimlerince önceden görevlendirilmiş oldukları halde görevden makul ve geçerli bir sebep göstermeden çekilmeleri vb. eylem, tavır ve davranışlara yönelmeleri, eğitim-öğretimin sürdürülmesini ihlal kapsamında kabul edilip sorumlular hakkında disiplin süreci işletilir.

 

12) Staj ve Uygulamalarda Kurallara Uyum

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri, eğitim-öğretimlerinin gereği olarak yerine getirmek zorunda oldukları uygulama eğitimi ve stajları, Üniversite ve paydaş kurumlarca belirlenmiş kurallara uygun biçimde gerçekleştirirler. Öğrenciler bu uygulama eğitimi ve stajları sırasında,

Bilgi güvenliği, örgütsel hiyerarşi, kurumsal gizlilik, mesai ve ilgili kurum ve kuruluşun genel disiplin kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Bunlara aykırı eylem, tavır ve davranışla içerisine giren öğrenciler hakkında Disiplin süreci işletilir.

 

13) Özel Ders Verme

Öğrencilerin, Üniversitenin fiziki olanaklarından (mekânlar), kaynaklarından (laboratuvar, araç gereç, internet hizmeti vb.), hizmetlerinden (ulaşım, barınma, beslenme, teknik eleman desteği vb.) yararlanarak özel ders vermeleri yasaktır. Aykırı davranış sergileyenler hakkında Disiplin Süreci işletilir.