Akademik Etik Kuralları

AREL DAV

Üniversiteler akademik nitelikte eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar; öğrenciler ise bu hizmetin alıcısı konumundaki bireyler olup bu hizmetin sunum ve alım sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için akademik dürüstlüğün temelini oluşturan etik ilkelere bağlılık zorunludur. Bu bağlamda Üniversite öğrencilerinin uymakla yükümlü oldukları etik ilkeler şunlardır:

 

1) İntihal

Öğrenciler, Üniversitedeki öğrencilikleri süresince, eğitim-öğretim kapsamında yaptıkları araştırmalarda, akademik çalışmalarda, yayınlarda, sunumlarda, sınavlarda ve ödevlerde, başka kaynaklardan ya da kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak aktardıkları bilgilerin kaynağını açık ve ayrıntılı biçimde belirtmek zorundadırlar. Kaynak gösterilmeksizin aktarılan her tür bilgi, kullanım yeri, şekli ve amacı ne olursa olsun intihal kapsamına girer ve öngörülen disiplin süreçlerinin uygulanmasını gerektirir.

 

2) Kopya

Öğrencinin, sınavda kopya çekmemesi/çektirmemesi, kopya şüphesi uyandıracak tavır veya davranışlar sergilememesi, sınav öncesinde sıraya ya da sandalyeye kopyaya hazırlık niteliğinde birtakım yazılar yazmaması, şekiller çizmemesi, sınav esnasında kolayca ulaşabileceği ders materyalini (kitap, defter, not kâğıdı vb.) yakınında bulundurmaması, cep telefonu, kamera, kayıt cihazı vb. cihazları yanında bulundurmaması, kopya çekme girişimini kolaylaştırıcı ya da bu yönde şüphe uyandıracak tavır ve davranışta bulunmaması sorumluluğu vardır. Öğrencinin kopya çekmemek ve çektirmemek yönündeki sorumluluğu yalnızca sınıf içerisinde yapılan sınavlarla sınırlı olmayıp ev ödevi biçimindeki sınavlar için de geçerlidir. Buna göre öğrenci, ev ödevi tarzı sınavlarını hazırlarken de başka öğrencilerin ödevlerinden kopya çekmemek, kendi ödevinden başkalarına kopya çektirmemek, internet ortamından aldığı bilgileri kaynak göstermeksizin kullanmamak, aynı konuda daha önce başkası tarafından hazırlanmış çalışmayı kullanmamak, kendi çalışmasına destek niteliğindeki başka çalışmaları, kaynak göstermeksizin kullanmamak sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğa aykırı tavır ve davranışlar sergileyen öğrenciler hakkında disiplin süreci işletilir.

 

3) Akademik İçerik ve Üretimde Sahtecilik

Öğrenciler, eğitim-öğretim kapsamında hazırlayacakları her tür akademik materyal ve yapacakları her tür akademik veya düşünsel üretimde sahtecilikten uzak durmakla yükümlüdürler. Akademik nitelikteki içerik üretiminde kaynak göstermeksizin başkalarınca hazırlanmış çalışmaların aynen, değiştirilerek ya da kısmen kullanımı, bilgi uydurma, bir ders için hazırlanarak sunulan içeriğin başka bir ders için de kullanılarak tekerrür durum yaratılması, internetten kopyalanan metinlerin kendisince hazırlandığı iddiasıyla ödev olarak verilmesi veya sınıfta sunulması, kendi ödev veya sunumlarını başkalarına yaptırmak veya başkalarının ödev veya sunumlarını yapmak vb. akademik dürüstlükle bağdaşmayan bütün eylem ve işlemler sahtecilik kapsamında yer alır ve bu eylem ve işlemlere başvuran öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

4) Resmi Evrak ve İşlemlerde Sahtecilik

İstanbul Arel Üniversitesindeki öğrenciliği süresince öğrenciler, üniversiteyle ilgili işlemlerde, evrak alış verişinde, bilgi kaydında sahteciliğe başvurmamakla yükümlüdürler. Üniversitenin birimlerinin yanlış bilgilendirilmesi, sahte kayıt, sahte sağlık raporu, girilmeyen sınava ilişkin sahte sınav belgesi düzenleme, sahte kimlik kartı kullanımı, kendi kimlik kartlarını Üniversite öğrencisi olmayanlara kullandırtarak Üniversitenin birtakım hizmetlerinden, eylem ve işlemlerinden (otopark, kafeterya, sağlık hizmetleri, spor tesisleri, kütüphane, derslikler, bilgisayar hizmetleri, kantinler, genele açık olmayan seminerler, konferanslar, dersler, kurslar vb.) haksız yere yarar sağlamalarına aracılık etmek resmi evrak ve işlem sahteciliği kapsamında yer alıp bu tür eylem, tavır veya davranışlara yönelen öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

5) Fikri Mülkiyet Hakkı İhlali

Öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesinin akademik ve fizik olanaklarıyla gerçekleştirilen düşünsel ve bilimsel üretime ilişkin verileri, üretim sürecinde yer almış olsalar bile, üniversite dışındaki kişi veya kurumlara izinsiz olarak aktaramaz, hiçbir yerde, ortamda ve de hiçbir vesileyle izinsiz kullanamazlar. Eğitim-öğretim esnasında gerçekleştirilen araştırmalar, geliştirilen projeler, yapılan deneyler, TÜBİTAK vb. kurumların ortaklığında hazırlanan projeler, patenti alınmış buluşlar, tasarımlar, markalar, filmler, sloganlar, logolar, amblemler, müzik eserleri vb. Üniversitenin fikri mülkiyet hakları kapsamında olup her tür kullanım ve aktarımları izne bağlıdır. Buna aykırı tavır, davranış veya eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Disiplin Süreci işletilir.

 

6) Fiziki Olanakların İzinsiz Kullanımı

Öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesindeki öğrencilik yaşamları boyunca Üniversitenin tüm fizik olanaklarından yararlanma hakkına sahip olmakla birlikte; bu hakkın belli izin ve denetimler dahilinde kullanılması gerektiğini bilmekle ve bu kuralı ihlal etmemekle yükümlüdürler. Üniversite binaları içerisinde yer alan kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, diğer birim laboratuvarları, konferans salonları, derslikler, spor tesisleri vb. eğitim-öğretim amacıyla kullanılan bütün mekânlar, fizik kaynak ve olanaklar, görevlilerin izin ve gözetiminde öğrencinin kullanımına açıktır. Söz konusu mekân, kaynak ve olanakları, mevcut kuralları ihlal ederek kullanan ve zarar veren öğrenciler hakkında Disiplin Süreci işletilir.

 

7) Elektronik İletişim Kaynaklarının Kötüye Kullanımı

Öğrencilerin, Üniversitenin mülkiyeti kapsamındaki elektronik iletişim ve bilişim araçlarını kullanma kural ve koşulları Bilgi Teknolojileri Ofisi tarafından belirlenmiş olup öğrenciler bu kural ve koşullara bağlı kalmakla yükümlüdürler.

 

8) Ders Notlarının İzinsiz Dağıtımı ya da Satışı

Öğrencilerin, ilgili öğretim elemanının bilgisi ve de izni olmadan ders notlarını kopyalayarak çoğaltmaları, parasız ya da para karşılığında dağıtmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal eden öğrenci hakkında Disiplin Süreci işletilir. Ancak bu yasak, ticari amaç güdülmediği sürece, öğrencinin ders esnasında tuttuğu ve kendi çabasıyla metinleştirdiği ders notları için geçerli değildir. Öğrenci ders esnasında tuttuğu notları diğer kişilerle, karşılığında herhangi bir ücret talep etmeksizin paylaşabilir.